Apuraha-asiaa

Lastenkirurgiyhdistys Sulamaa seura ry:n apurahakäytäntö

Hyväksytty 23.11.2023 seuran syyskokouksessa.

 

1. Apurahoja voidaan jakaa johtoryhmän kokousten yhteydessä.

2. Apurahojen lukumäärän ja euromäärät ad 1000€ päättää johtokunta. Jaettava rahamäärä suhteutetaan seuran säästöjen tuottoon. Yli 1000€ apurahojen suhteen johtokunta tekee ehdotuksen apurahoista kokouksessaan ennen seuran yleiskokousta. Anomukset yleiskokoukselle esittelee joko sihteeri tai puheenjohtaja.

3. Seuran jäsen voi anoa apurahaa osoittamalla vapaamuotoisen anomuksen johtokunnalle. Anomus toimitetaan johtokunnan sihteerille tai poikkeustapauksissa puheenjohtajalle.

4. Apurahojen myöntämisessä noudatetaan pääsääntöisesti seuraavaa järjestystä:

  1. Lastenkirurgiaan erikoistuvan lääkärin / lastenkirurgian erikoislääkärin ulkomainen kliininen koulutus eli kliiniseen työhön liittyvä koulutus tai observership tai lastenkirurgiaan erikoistuvan lääkärin / lastenkirurgian erikoislääkärin osallistuminen kansainväliseen kokoukseen, jossa oman tieteellisen tutkimuksen esittely.
  2. Lastenkirurgian alaan liittyvän tutkimustyön tukeminen.
  3. Lastenkirurgiaan erikoistuvan lääkärin / lastenkirurgian erikoislääkärin osallistuminen kansainväliseen kokoukseen tai kliinisiä taitoja edistävään kurssimuotoiseen koulutukseen, jossa ei omaa esitelmää tai vastaavaa.
  • Mikäli apurahaa anotaan jatkokoulutukseen ulkomailla, tulee hakemukseen liittää vastaanottavan laitoksen hyväksymiskirje.
  • Mikäli apurahaa anotaan kokous-/kongressimatkoihin, tulee mukaan liittää kokouksen/kongressin tiedot, tieteellinen ohjelma ja mahdollinen oman abstraktin tms. hyväksymiskirje. Anomuksessa on ilmoitettava mahdollinen muu rahoitus (klinikka, muut apurahat) ja oman rahoituksen osuus.
  • Mikäli apuraha anotaan tieteelliseen tutkimukseen, tulee hakemuksessa olla liitteenä asianmukainen tutkimussuunnitelma.
  • Mikäli seura on myöntänyt jäsenelleen apurahan, ei jäsen ole oikeutettu saamaan apurahaa seuraavan vuoden aikana.

5. Apurahan saaja on velvoitettu raportoimaan apurahan käytöstä Sulamaa-seuralle. Tavanomaisesti tämä voidaan tehdä pitämällä seuran kokouksessa esitelmä asiaan liittyen noin vuoden sisällä apurahan myöntämisestä. Mikäli apurahan käyttötarkoitus oli osallistuminen koulutukseen/kongressiin ilman omaa esitelmää tai vastaavaa, apurahan saaja raportoi matkasta johtokunnalle kirjallisesti nostaen esille, kuinka koulutus lisäsi saajan lastenkirurgista osaamista.

 

6. Mikäli apurahan saaja ei hyväksyttävästä syystä voi käyttää myönnettyä apurahaa, voi hän anoa vapaamuotoisella anomuksella johtokunnalta apurahan siirtämistä seuraavalle vuodelle. Mikäli apurahan saaja ei voi käyttää myöhemminkään apurahaa myönnetyllä tarkoituksella, hänen tulee palauttaa apuraha kokonaisuudessaan seuralle. Jos apurahan saaja ei käytä apurahaa myönnettyyn tarkoitukseen, jäsen voidaan joko todeta luvattomaksi hakemaan jatkossa uusia apurahoja tai vakavissa tapauksissa johtokunta voi suosittaa edellisen lisäksi seuran yleiskokoukselle jäsenen erottamista seurasta.

 

 

SEURAAVA JOHTOKUNNAN KOKOUSPÄIVÄ

7.10.2024 (apurahahakemusten viimeinen jättöpäivä 30.9.2024)