Säännöt

 

Suomen lastenkirurgiyhdistys Sulamaa-seura ry:n säännöt

Yhdistyksen nimi on Suomen lastenkirurgiyhdistys Sulamaa-seura ry ja kotipaikka Helsingin kaupunki.
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomen lastenkirurgien yhdyssiteenä, edustaa heitä kotimaisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä, edistää lastenkirurgian kehittymistä Suomessa ja valvoa lastenkirurgien ammatillisia etuja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia, tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja, harjoittaa julkaisutoimintaa, ylläpitää yhteyksiä koti- ja ulkomaisten lääkäriyhdistysten kanssa sekä ryhtyä muihinkin alan edistämistä tarkoittaviin vastaaviin toimiin.
Yhdistyksen jäseneksi voidaan kutsua jokainen lastenkirurgian suppean erikoisalan pätevyyden saavuttanut Suomessa lääkärintointa harjoittamaan oikeutettu henkilö. Jäseneksi voidaan kutsua myös alan koulutuksessa oleva tai muuten lastenkirurgiseen toimintaan osallistuva henkilö.

Yhdistys voi kutsua kotimaisia ja ulkomaisia kunniajäseniä. Erittäin ansioituneelle kotimaiselle kunniajäsenelle voidaan antaa yhdistyksen kunniapuheenjohtajan arvonimi. Kunnianpuheenjohtajia voi olla kerrallaan ainoastaan yksi.

Jäsenten ja kunniajäsenten kutsumisesta sekä kunniapuheenjohtajan arvonimen antamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa.
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksellä on oikeus kantaa jäseniltään vuosittaista jäsenmaksua, jonka suuruuden määrää vuosikokous. Kunniapuheenjohtajalta, kunniajäseniltä ja eläkkeellä olevilta jäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Johtokunta voi erottaa yhdistyksen jäsenen, joka kahtena peräkkäisenä vuotena on jättänyt jäsenmaksunsa suorittamatta. Yhdistyksen kokouksen päätöksellä jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella on toiminut yhdistyksen tarkoitusperiä vastaan tai muuten vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.
Jos jäsen haluaa erota yhdistyksestä, tulee hänen ilmoittaa siitä kirjallisesti yhdistyksen johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tahi ilmoitettava yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Yhdistyksen toimeenpanevana elimenä on johtokunta. Johtokunnan toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Johtokunnan tehtävänä on edustaa yhdistystä, huolehtia sen taloudesta ja juoksevien asioiden hoidosta sekä yhdistyksen kokousten päätösten toimeenpanosta, valmistella yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat sekä kutsua koolle yhdistyksen kokoukset.

Johtokuntaan kuuluvat puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja sekä 3-4 muuta varsinaista jäsentä. Johtokunta valitsee keskuudestaan sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka toimet voidaan yhdistää. Jos johtokunnan jäsen eroaa tehtävästään kesken toimikauttaan, valitaan hänen tilalleen uusi jäsen jäljelläolevaksi toimikaudeksi.

Kunniapuheenjohtajalla on oikeus olla läsnä seuran johtokunnan kokouksessa sekä käyttää niissä puhe- ja äänivaltaa.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi jäsentä on läsnä.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

Johtokunnan on viipymättä tehtävä yhdistyslain edellyttämä ilmoitus yhdistysrekisteriin silloin, kun yhdistyksen nimen kirjoittamiseen oikeutetut henkilöt vaihtuvat.
Yhdistys kokoontuu varsinaiseen kevätkokoukseen, joka on yhdistyksen vuosikokous ja on pidettävä maalis- toukokuun aikana, syyskaudella pidettävään varsinaiseen syyskokoukseen sekä ylimääräiseen kokoukseen silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään viisi yhdistyksen jäsentä tai 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta ilmoitetun asian käsittelemistä varten kirjallisesti pyytää.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on tiedotettava vähintään viikkoa ennen kokousta joko kirjeellisesti kullekin jäsenelle tai Suomen Lääkärilehdessä julkaistavalla ilmoituksella.
10§Yhdistyksen vuosikokouksessa
1) esitetään yhdistyksen toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta ja tilinpäätös edelliseltä tilivuodelta sekä tilintarkastuskertomus,
2) vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille,
3) hyväksytään alkaneen vuoden toiminta- ja taloussuunnitelma,
4) määrätään jäsenmaksun suuruus,
5) valitaan johtokunnan jäsenet 6§ mukaisesti,
6) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet,
7) käsitellään muut esille tulevat asiat.

Vuosikokous on pyrittävä pitämään Helsingin ulkopuolella sellaisella paikkakunnalla, jossa harjoitetaan lastenkirurgista toimintaa.

Syyskokouksessa käsitellään yhdistyksen toimialaan liittyviä käytännön ja tieteellisiä kysymyksiä.
11§Tilitys yhdistyksen taloudenpidosta on esitettävä tammikuun kuluessa tilintarkastajille, joiden on annettava sen johdosta lausuntonsa ennen helmikuun 15. päivää.
12§Henkilövaalit kokouksissa toimitetaan avoimella äänestyksellä, ellei joku vaadi suljettua lippuäänestystä. Vaalissa ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muut kuin vaaleja koskevat asiat ratkaistaan erimielisyyksien esiintyessä avoimella äänestyksellä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Päätöksistä, jotka tehdään yhdistyksen johtokunnan tai tämän asettamien valiokuntien kokouksissa, on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirja tarkastetaan joko seuraavassa kokouksessa tai kokouksen valitsemien kahden henkilön toimesta, joiden tulee vahvistaa pöytäkirja nimikirjoituksellaan, mikäli he katsovat sen olleen kokouksen kulun mukainen.
13§Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä kokouksessa vähintään 2/3 enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntömuutoksesta tai yhdistyksen purkamisehdotuksesta on oltava maininta kokouskutsussa. Johtokunnan on huolehdittava siitä että yhdistyksen sääntöjen muutoksesta viivytyksettä ilmoitetaan yhdistysrekisteriin.
14§Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan sen varat Suomen Kirurgiyhdistykselle.
15§Yhdistyksestä saadaan käyttää englanninkielistä epävirallista nimitystä: The Finnish Association of Paediatric Surgeons - Sulamaa Society.