Suomen lastenkirurgiyhdistys Sulamaa-seura ry:n kannanotto ei-lääketieteelliseen ympärileikkaukseen

Suomen lastenkirurgiyhdistyksen (Sulamaa-seuran) kannanottoa Pohjoismaisten lapsiasiavaltuutettujen ja lasten lääketieteen ammattilaisten yhteiseen julkilausumaan, joka julkistettiin Oslossa 30.9.2013, käsiteltiin seuran kevätkokouksessa Turussa 23.8.2014. Seuran jäsenille oli em julkilausuma lähetetty etukäteen postitse jäsenkirjeen liitteenä. Kokouksen keskustelussa todettiin, että julkilausumassa on lääketieteellisiä epätarkkuuksia, jonka takia lausuman muokkaamiseen perustettiin kolmihenkinen työryhmä (Lindahl, Venhola, Lahdes-Vasama).

Työryhmän muokkaama, alla oleva lausuma, hyväksyttiin 26.11.2014 seuran syyskokouksessa Helsingissä Operatiivisilla päivillä seuran viralliseksi kannanotoksi. Alkuperäisestä julkilausumasta lause “Pikkupoikien ympärileikkaukselle ei Pohjoismaissa ole terveydellisiä perusteita” muutettiin vastaamaan lastenkirurgien näkemystä.

Suomen lastenkirurgiyhdistys puoltaa julkilausuman allaolevassa muodossa:

Pohjoismaisten lapsiasiavaltuutettujen ja lasten lääketieteen ammattilaisten yhteinen julkilausuma

Annetaan poikien itse päättää ympärileikkauksesta

Poikien ympärileikkaus on peruuttamaton ja kivulias toimenpide, joka voi aiheuttaa myös vakavia komplikaatioita. Tästä syystä suostumukseen kykenemättömälle henkilölle ei-lääketieteellisistä syistä tehtävä ympärileikkaus loukkaa perustavanlaatuisia lääkintäeettisiä periaatteita.

Poikien ei-lääketieteelliselle ympärileikkaukselle ei Pohjoismaissa ole terveydellisiä perusteita.* Seikat, jotka voivat puoltaa aikuisten miesten ympärileikkausta, ovat hyvin epäolennaisia pienten lasten kannalta Pohjoismaissa. Pojat voivat myöhemmin itse ottaa kantaa toimenpiteeseen, kun he ikänsä ja kehitystasonsa puolesta kykenevät antamaan siihen suostumuksensa. Lapsiasiavaltuutettuina ja lasten lääketieteen ammattilaisina olemme sitä mieltä, että suostumukseen kykenemättömälle lapselle tehtävä ympärileikkaus, jolle ei ole lääketieteellisiä perusteita, on ristiriidassa lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 12 artiklan sekä 24 artiklan kanssa. 12 artiklan mukaan lapsella on oikeus ilmaista näkemyksensä häntä itseään koskevissa asioissa. 24(3) artiklan mukaan lasta on suojattava hänen terveyttään mahdollisesti vahingoittavilta perinteisiltä tavoilta.

YK:n ihmisoikeusneuvosto on vuonna 2013 kehottanut kaikkia maita lakkauttamaan toimenpiteet, jotka vaarantavat lapsen koskemattomuutta ja ihmisarvoista kohtelua ja, jotka ovat vaarallisia tyttöjen ja poikien terveydelle. Mielestämme on olennaista, että vanhemman oikeuksia ei tässä yhteydessä aseteta etusijalle suhteessa lapsen oikeuteen fyysiseen koskemattomuuteen. Lapsen edun on aina oltava etusijalla, vaikka se rajoittaisi aikuisten oikeutta uskonnollisten tai perinteisten tapojen harjoittamiseen.

Pohjoismaiset lapsiasiavaltuutetut ja lasten lääketieteen ammattilaiset haluavat toimia sen puolesta, että ympärileikkaus voitaisiin suorittaa vasta, kun poikalapsi voi itse antaa siihen tietoisen suostumuksensa. Tämän edellytyksenä on, että poika on saavuttanut sellaisen iän ja kehitystason, että hän pystyy ymmärtämään hänelle annetun toimenpidettä koskevan tarpeellisen tiedon.

Toivomme, että kaikki asianosaiset voisivat käydä kunnioittavaa vuoropuhelua siitä, miten pojille voitaisiin parhaiten varmistaa täydet vaikutusmahdollisuudet ympärileikkauskysymyksessä.

Kehotamme myös maidemme hallituksia tiedottamaan lapsen oikeuksista ja toimenpiteen terveydellisistä riskeistä ja seurauksista. Pyydämme Pohjoismaiden hallituksia ryhtymään tarvittaviin toimiin varmistaakseen, että pojat voivat itse päättää haluavatko he ympärileikkauksen.

 

*lause muutettu Suomen lastenkirurgiyhdistyksen toimesta 26.11.2014.

 

Suomen lastenkirurgiyhdistyksen puolesta

26.11.2014

Dos Harry Lindahl, HUS

LT Mika Venhola, OYS, seuran vara-pj

Dos Tuija Lahdes-Vasama, TAYS, seuran pj